Výstupy

Výstupy do praxe
  • Vytvorenený automatizovaný diagnostický systém, umožňujúci realizáciu diagnostiky vo vysokopriepustnom móde s kapacitou viac ako 4500 spracovaných a vyhodnotených vzoriek v rámci jedného dňa a jedného laboratória.
  • Optimalizovanie diagnostickej súpravy umožňujúcej v monoplexnom a multiplexnom nastavení detegovať infekciu vírusmi, ktorých klinické prejavy sú obdobné ako je to v prípade COVID-19, čo umožní diferenciálnu diagnostiku akútnych respiračných ochorení.
  • Zavedenie a optimalizovanie protokolov a postupov spracovania klinických vzoriek do podoby genomických knižníc využiteľných pri genomickom sekvenovaní na systémoch Illumina, PacBio a Nanopore s následnou analýzou získaných dát do podoby zostavenia kompletnej genetickej informácie SARS-CoV-2 vírusu od rôznych pacientov s COVID-19 infekciou a umožňujúcich sledovanie vírusovej evolúcie.
  • Zavedenie a optimalizovanie protokolov a postupov spracovania klinických vzoriek do podoby genomických a traskriptómových knižníc využiteľných pri genomickom a transkriptómovom sekvenovaní na systémoch Illumina s následnou analýzou získaných dát zameranou na identifikáciu potenciálnych biomarkerov využiteľných v prognostike, pokročilej diagnostike a personalizácii terapie pacientov s COVID-19.
  • Zavedenie a optimalizovanie protokolov a postupov spracovania klinických vzoriek pre imunofenotypizačné analýzy a identifikovať potenciálne biomarkery aj v kombinácii s korelačnými analýzami výsledkov imunologických a genetických analýz pre personalizáciu prognostiky, pokročilej diagnostiky a terapie pacientov s poruchami imunity vo vzťahu ku COVID-19.
  • Veľkokapacitná príprava rekombinantných enzýmov na izoláciu RNA a RT-qPCR (proteináza K, reverzná transkriptáza, DNA polymeráza)
  • Optimalizovaná veľkokapacitná izolácia a purifikácia enzýmov, ako aj optimalizácia dlhodobého uskladnenia enzýmov.
Výstupy projektu

Dočasný pútač projektu „Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia“