Partneri

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (ďalej aj „MGA“) (http://www.medirexgroupacademy.sk/) ako žiadateľ projektu je vedeckovýskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na multidisciplinárny nezávislý výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a s tým súvisiaca podpora vzdelávania zameraná prioritne na humanitné biomedicínske smery. MGA je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. Má za sebou niekoľkoročné bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných projektov financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj. Cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. MGA sa snaží zapojiť aj do nadnárodných výskumných projektov a podporuje transfer know-how zahraničných výskumných skupín, akademických inštitúcií aj do výskumných aktivít MGA, budovaného Centra excelentného výskumu, výskumného centra BIOMEDIRES. Výsledkami národných, lokálnych výskumných aktivít chceme prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. V MGA pracujú vysoko erudovaní vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú aj na implementácii nových diagnostických postupov v praxi, sledujú zavedené nové metodiky a postupy a priebežne aj vyhodnocujú ich diagnostickú validitu v porovnaní s pôvodnými či inými diagnostickými metódami. Taktiež sa priamo zúčastňujú na výskume a vývoji ďalších diagnostických metód a postupov v oblasti biomedicíny s prioritami v oblasti genetiky a genomiky, metabolomiky, v diagnostike a prevencii onkologických a iných civilizačných ochorení.

Subjekt/prijímateľ pomoci – MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Kontaktná osoba:
Ing. Kristina Slezáková

 

Tel. č.: +421 908 290 372
Mail: kristina.slezakova@medirexgroupacademy.sk

Webové sídlo: www.medirexgroupacademy.sk

Kontaktné osoby:

Zodpovedný riešiteľ za FCHPT: 
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.

Tel.č.: +421 (2) 59 325 487
Mail: martin.rebros@stuba.sk

Webové sídlo: www.fchpt.stuba.sk

Partner č. 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ako vedeckovýskumný líder regiónu vykonáva Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave najmodernejší výskum v rôznych oblastiach vedy. Naše popredné výskumné pracoviská sa zaoberajú nielen základným výskumom, ale aj aplikovaným výskumom a spoluprácou s praxou. 

 

Úloha STU v projekte PROMEDICOV-19: STU sa vo svojej aktivite č. 2 zameriava na dizajn, optimalizáciu produkčných, izolačných a purifikačných postupov a zabezpečenie  produkcie kľúčových enzýmov používaných pre diagnostickú metódu RT-qPCR.