O projekte

Názov projektu

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

Akronym

PROMEDICOV-19

Kód projektu

313011ATA2

Spolufinancovaný fondom

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Partner

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Poskytovateľ

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumná agentúra

Kód výzvy

OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Sídlo

Novozámocká 1/67, 949 05 Nitra

IČO

37 986 805

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu

2 103 522,80 €

Výška poskytnutého NFP

1 998 346,66 €

Obdobie realizácie projektu

10/2020 – 06/2023

Miesto realizácie projektu

SR/Nitriansky kraj/Nitra

SR/Bratislavský kraj/Bratislava I/Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SR/Košický kraj/Košice I/ Košice - Ťahanovce, Magnezitárska 2098/2 c

Projekt PROMEDICOV-19

Cieľom projektu je nájsť prioritné riešenie v období pandémie COVID-19, a to vybudovať národný nezávislý optimalizovaný, štandardizovaný a validovaný systém, ktorého kľúčové komponenty bude možné používať, resp. získať v expresnom čase a prakticky neobmedzenom množstve. Ako celý systém tak aj jeho komponenty budú nastavené ako navzájom nezávislé, aktualizovateľné a modifikovateľné pre prípady, že toto bude potrebné a bude možné ich využívať aj v iných oblastiach výskumu (de novo metagenomické sekvenovanie a asociovaná analýza dát, nástroje na dizajn multiplexných RT-qPCR, protokoly pre validáciu diagnostických súprav na klinických vzorkách, certifikácia diagnostických súprav) a podobne orientovaných výskumných projektoch v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja.

Zaujímavosti o projekte

Unikátny dizajn

Medzi originálne prvky bude okrem unikátneho dizajnu, validácie a prípadnej certifikácie novej diagnostickej súpravy či vytvorenia špecifických postupov a nástrojov na bioinformatické hodnotenie metagenomických dát patriť aj optimalizácia a štandardizácia prípravy kľúčových komponentov diagnostickej metódy vo vlastnej réžii súvisiaca so snahou zabezpečenia ich neobmedzenej dostupnosti na národnej úrovni.

Ambíciou tímu bude okrem iného aj vývoj originálnych enzýmov (aplikáciou genome miningu v databázach), ktorý by mal viesť k originálnym enzýmom s možnosťou ich patentovej ochrany v spolupráci s partnerom projektu STU – FCHPT.

 

Automatizácia

Systém bude obsahovať prvky state of the art automatizácie a umožní spracovanie vzoriek vo vysokopriepustnom móde rozhodujúcom pri plánovaní diagnostiky na populačnej úrovni. Výstupom projektu bude nielen samotný systém ale v pilotnej fáze aj príprava a validácia kompletného diagnostického procesu a reagenčného kitu umožňujúceho cielenú diagnostiku akútnej infekcie SARS-CoV-2 vírusom, pričom kľúčové enzýmy reagenčného kitu budú pripravené v domácich podmienkach, a tak dostupné v prakticky neobmedzenom množstve, čím sa predíde jeho nedostatku v prípade zvyšujúcich sa požiadaviek na masívnu diagnostiku obyvateľstva.

Modifikovateľnosť

Celý systém aj jeho komponenty budú nastavené ako navzájom nezávislé, aktualizovateľné a modifikovateľné pre prípady, že toto bude potrebné a bude možné ich využívať aj v iných oblastiach výskumu a podobne orientovaných výskumných projektoch v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja.

Ciele projektu sú vysoko aktuálne

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu pandémiu COVID-19 na celosvetovej úrovni a vzhľadom na potenciál dlhodobej potreby identifikácie jedincov s akútnou fázou infekcie sú ciele projektu vysoko aktuálne. Nedostatok a kvalitatívna rôznorodosť zdravotných pomôcok a vyšetrovacích súprav na rôznych úrovniach laboratórneho vyšetrovania suspektných jedincov, ako aj neexistencia štandardizovaného protokolu na zabezpečenie ich správnej laboratórnej diagnostiky v zmysle štandardných laboratórnych postupov (napr. vzhľadom na definovanú senzitivitu a špecificitu rôznych súčastí diagnostického procesu) sa negatívne podpísal na reálnom zavádzaní a rutinnej diagnostike SARS-CoV-2 infikovaných jedincov.

Univerzálny systém

V projekte sa plánuje vytvoriť prakticky univerzálny systém, aplikovateľný nielen v prípade už prebiehajúcej pandémie, ale aj v prípade objavenia sa nového infekčného agensu, pričom sa  rámci systému plánuje použitie kombinácie ultramoderných a zároveň zaužívaných a v klinickej diagnostike overených postupov.

Jedinečnosť projektu

Cieľom projektu je vytvoriť (univerzálny) systém skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom, v pilotnej fáze realizovaný v priamej súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19. Projekt je jedinečný tým, že spája originálne poznatky excelentného nezávislého výskumu a vývoja a vysokého potenciálu ich klinického využitia.